Kulttuuritoimituksen tekijät

Kulttuuritoimituksen materiaalin tuottamiseen (kirjoitukset, valokuvat, piirrokset, muu työ) osallistuu yli sata avustajaa, joista ohessa lista. Nimeä klikkaamalla pääset siirtymään kyseisen kirjoittajan materiaaliin.

Jos itse olet kiinnostunut avustajatehtävistä, niin ota yhteyttä: toimitus@kulttuuritoimitus.fi.  

Palkkioita emme toistaiseksi vielä pysty kirjoituksista maksamaan mutta toivomme, että toiminnan kehittyessä tulevaisuudessa näin voidaan tehdä.

Marja Aaltio
Ville Aalto
Lari Aaltonen
Erik Ahonen
Tero Alanko
Sari Andersson
Jan Anderzén
Emil Bobyrev
Janica Brander
Tiiatuulia Erkkilä
Eros Gomorralainen
Antti Granlund
Arttu Haapalainen
Kirsi Haapamatti
Juho Hakkarainen
Eeva Hakulinen
Elena Harju
Riina Hautala
Eetu Haverinen
Jesse Heikkinen
Jenni Hokka
Kikka Holmberg

Kari Huoviala
Pasi Huttunen
Samuli Huttunen
Katja Hynninen
Samuli Hytönen
Ville Hytönen
Merja Häikiö
Petri Hänninen
Anna Elina Isoaro
Kirsi Jaatinen
Jantso Jokelin
Kaisa Järvelä
Jussi Kahola
Lauri Kaisanlahti
Timo Kanerva
Aino-Maria Kangas
Mikko Kanninen
Jussi Kareinen
Erkki Kiviniemi
Hanna Klén
Samuli Knuuti
Juhani Koivisto
Heidi Kopola
Merja Koskiniemi
Katri Kovasiipi
Juha Kurkikangas
Mikko Kyrönviita
Anna Kytömäki
Emma Kytömäki
Pekka Kytömäki
Maria Laakso
Aila-Liisa Laurila
Janne Laurila
Kaarina Lehtisalo
Lasse Lehtonen
Miia Lepola

Aleksi Leskinen
Tommi Liljedahl
Aino Louhi
Jutta Luhtinen
Minna Lymi
Antti Lähde
Jussi Lähde
Kaisa Läärä
Mikko Manka
Annina Mannila
Maria Markus
Alli Mattila
Mikael Johannes Mattila
Arto Murtovaara
Tuomas Mustalahti
Elissa Määttänen
Matti Mörttinen
Valtteri Mörttinen
Eija Niskanen
Sami Nissinen
Tomi Nordlund
Marita Nyrhinen
Tiina Nyrhinen
Risto Ojanen
Riikka Oksanen
Hanna-Liisa Onnela
Simo Ollila
Lepe Parviainen
Sari Passaro
Aksu Piippo
Jouko Piipponen

Ville Pirinen
Kari Pitkänen
Tiina Poutanen
Sirpa Pääkkönen
Arttu Rantakärkkä
Rami Ratvio
Leena Reikko
Seppo Roth
Päivi Röppänen
Markku Saarela
Maarit Saarelainen
Jukka Salminen

Marita Salonen
Jukka Sammalisto
Antti Selkokari
Terhi Skaniakos
Olli Sotamaa
Kalevi Suopursu
Heikki Syrjänen
Hanna Telakoski
Siskotuulikki Toijonen
Jari Toivonen
Marja-Liisa Torniainen
Eeva Tuomi
Gaius Turunen
Ilkka Valpasvuo
Lasse Verkko
Anitta Vuorisola
Anne Välinoro
Ilkka Vänttinen
Matti Wacklin
Kimmo Ylönen

Kirjoittajaesittelyt

Janica Brander
Kirsi Haapamatti
Pasi Huttunen
Petri Hänninen
Erkki Kiviniemi
Aila-Liisa Laurila
Aleksi Leskinen
Alli Mattila
Matti Mörttinen
Valtteri Mörttinen
Eija Niskanen
Marita Nyrhinen
Ville Pirinen
Sirpa Pääkkönen
Antti Selkokari
Marja-Liisa Torniainen
Anne Välinoro
Kimmo Ylönen

Pin It on Pinterest

Share This