Kuntavaalit: Tarkista, onko ehdokkaasi Kulttuuritoimituksen Kohti vaaleja! -kyselyyn vastanneiden listalla

12.06.2021
nimilista 1

KULTTUURIPOLITIIKKA | Turkulaisille pisteet avoimuudesta, sillä yksikään kaupungin kuntavaaliehdokkaista ei kieltänyt julkaisemasta vastauksiaan Kulttuuritoimituksen vaalikyselyssä. Muista kaupungeista löytyi muutamia ehdokkaita, jotka halusivat vastata salaa, vaikka kulttuuri aiheena tuotti yli 270 melko samankaltaista ”sopivasti määrärahoja kulttuurille, mutta pitää tukea koronan takia” -vastausta.

Marita Salonen

Kiitos jokaiselle Kulttuuritoimituksen Kohti vaaleja! -kuntavaalikyselyyn vastanneelle! Olemme lukeneet kaikki tekstinne ja tallettaneet ne ns. vastaisen varalle. Pystyimme nostamaan julkaisemiimme koosteisiin vain osan vastauksistanne, mutta erityisesti käytännönläheiset ja yksityiskohtaiset vastaukset avasivat meille aihepiirejä, jotka ovat ajankohtaisia toimitukselle kauempana olevissa kaupungeissa, kuten Savonlinnassa ja Oulussa.

Kulttuurin vaalikyselyymme kertyi yli 270 vastausta. Puolueet halusivat jakaa vastauslinkin puoluetoimistojensa kautta piireille, jotka hoitivat jakotehtävän ehdokkaille enemmän tai vähemmän ajallaan. Niinpä kysely ei välttämättä tavoittanut kaikkia ehdokkaita – ei vaikka järjestimme vielä täydennyskierroksen sen jälkeen, kun vastausaika oli huhtikuun lopussa päättynyt ja sitä oli jo kertaalleen jatkettu.

* *

Kyselyn vastaukset

Kohti vaaleja #1! Oulu pohtii hakemusta kulttuuripääkaupungiksi ja näkyvän graffitinsa kohtaloaOulu II – lisäkyselyyn osallistuneiden ehdokkaiden vastaukset

Kohti vaaleja #2! Savonlinna on huolissaan teatterista ja toivoo kirjastosta tukea pikkulapsille ja ikäihmisilleTurku II – lisäkyselyyn osallistuneiden ehdokkaiden vastaukset

Kohti vaaleja #3! Tampere odottaa uutta Sara Hildénin museota ja haluaa kirjastoon ompelukoneen ja verenpainemittarinTampere II – lisäkyselyyn osallistuneiden ehdokkaiden vastaukset

Kohti vaaleja #4! Turku toivoo uutta konserttitaloa sekä lisää työtiloja taiteilijoille ja bändeille

Kohti vaaleja #5! Helsinki iloitsee Oodista, haluaa lisätukea esiintyville freelancereille ja ehdottaa Best of Sibelius -konsertteja

* *

Koko prosessissa tuli vastaan erikoinen yllätys: muutamat ehdokkaat neljässä kaupungissa kielsivät nimensä julkistamisen. Vain turkulaisista vastaajista kaikki olivat valmiita antamaan nimensä julkisuuteen, siitä pisteet heille. Miksi olla vaaleissa ehdokkaana, mutta kieltää nimensä julkistamisen? Sitä toimitus jäi miettimään.

Nimensä julkiseksi sallivien vastauksia kertyi lopulta näin: 76 Turusta, 64 Helsingistä, 54 Oulusta, 46 Tampereelta ja 22 Savonlinnasta.

MAINOS
vaalimainos1 kulttuuritoimitus

* *

Lisäksi yksi helsinkiläinen ehdokas vastasi niin huomattavan epäselvästi, että punaviinillä tms. saattoi olla vaikutusta vastauksiin. Toimitus päätti olla tutkimatta hänen vastauksiaan sen tarkemmin ja hylkäsi ne.

Tästä listasta voit tarkistaa, onko oma ehdokkaasi ja hänen puolueensa/piirinsä ollut niin kiinnostunut kulttuurista, että vastasi Kulttuuritoimituksen kyselyyn. Nimet ovat kaupungeittain aakkosjärjestyksessä sukunimen mukaan ilman puoluetunnusta.

* *

Tampere

Terhi Ala-Keturi
Reino Bragge
Kyuu Eturautti
Olga Haapa-aho
Matti Helimo
Jani Hinkka
Pipsa Häkkinen
Mira Isomäki
Tuila Jaatinen
Wäinä Järvelä
Jouni Kaipainen
Hanna Kallio-Kokko
Päivi Koppanen
Kalervo Kummola
Santeri Kärki
Maria Lehikoinen
Sanna Luoma-aho-Nyman
Erik Lydén
Ulla Kaarina Mäkelä
Johanna Mäkinen
Pasi Mäkinen
Ella Näsi
Suvi Parhankangas
Tuomo Pekkanen
Pekka Peltonen
Sami Pesonen
Marcus Kit Petz
Johanna Roihuvuo
Kirsi Rossi
Oke Rouhe
Paula Saarinen
Rakel Saarinen
Nina Silius-Haouari
Kirsi-Kaisa Sinisalo
Jenni Spännäri
Juhana Suoniemi
Suvi Syrjäläinen
Anne Sällylä
Anneli Taina
Roope Tukia
Tiia Tuovinen
Virpi Valtonen
Kaisa Vatanen
Venla Vuolanto
Mari Vuorijärvi
Anne Välinoro

* *

Oulu

Jari Aho
Sari Backman
Janika Harju
Niilo Heinonen
Jukka Holtinkoski
Jetta Huttunen
Leena Jumisko
Teemu Kalliojärvi
Salla Kangas
Pasi Karppinen
Minna Korolainen
Jaakko Kuusisto
Jari Laru
Aira Lievetmursu
Anna Litewka-Anttolainen
Juho Lukkari
Aino-Kaisa Manninen
Joni Meriläinen
Karoliina Niemelä
Tiina Niiranen
Tarja Närhi
Kalle Parviainen
Nina Patrikka
Raine Pernu
Mika Pietilä
Tuija Anne Marjut Pohjola (os. Pyrrö)
Maijaliisa Pollari
Helena Purkunen
Lyly Rajala
Pertti Rautiainen
Jarkko Ruottinen
Martti Rytivaara
Juhani Salmela
Maija Saraste
Mika Seppänen
Elisabet Shnoro
Tanja Suomalainen
Suvi Syrjäläinen
Timo Takala
Ari Takanen
Marjo Tapaninen
Sirpa Tarkkinen
Mervi Tervo
Eero Tervonen
Kaarina Torro
Heli Tuomainen
Heini Tuorila
Tytti Tuppurainen
Sari Törmänen
Laila Vainio
Keijo Valle
Leena Väänänen
Vuokko Tuulikki Väänänen
Ritva Yrjänä

* *

Savonlinna

Esko Alanen
Ville-Veikko Caljus
Reima Härkönen
Katri Ihalainen
Satu Jalvanti-Hannikainen
Ari Kantanen
Ritva Käyhkö
Kirsti Laamanen
Luise Liefländer-Leskinen
Mervi Lipsanen
Mia Estelle Lotta
Ari Tuomo Tapio Lybeck
Ruth Lähdeaho-Kero
Jouko Einari Makkonen
Sanna Niemelä
Keijo Pesonen
Kalle Miika Soini
Eija Stenberg
Markku Ilmari Tiihonen
Kirsi Torikka
Pekka Turunen
Anna-Liisa Uimonen

* *

Helsinki

Terhi Ainiala
Risto Airikkala
Risto Pellervo Airikkala
Armas Alvari
Riitta Antinoja
Maaret Castren
Arzu Caydam-Lehtonen
Fatim Diarra
Tuomas Finne
Jaakko Haataja
Joona Haavisto
Timo Harakka
Arto Helenius
Anita Hellman
Niina Hietalahti
Perttu Mikael Hillman
Mari Holopainen
Ville Jalovaara
ilmo jokinen
Susanna Kallama
Hanna-Maija Kause
Jari Kinnunen
Pirjo Kivistö
Kristiina Kokko
Risto Kolanen
Laura Kolbe
Anja Riitta Korhonen
Lukas Korpelainen
Mattus Kostamo
Virva Lehto
Minna Lindgren
Lari Lohikoski
Karla Loppi
Venla Luttinen
Pekka Tuomas Löfman
Riitta Majala
Petri Matero
Satu Mäki-Lassila
Jaakko Mäkikylä
Hannu Oskala
Tarja Pajuniemi
Niina Pakola
Anu Puustinen
Tuomas Rantanen
Taru Reinikainen
Laura Rissanen
Jukka Saarimäki
Klaus Sallinen
Minna Salminen
Juha Sarlund
Pekka Sauri
Mika Taberman
Anneli Temmes
Usko Toivonen
Pilvi Torsti
Erkki Tuomioja
Hanna Varis
Leila Vasama
Sinikka Vepsä
Sanna Vesikansa
Auni-Marja Vilavaara
Esko Virtanen
Kirsi Vuorinen
Päivi Väänänen

* *

Turku

Ulla Achrén
Janina Andersson
Bilal Ates
Anna Bohm
Paco Diop
Olav Joffi Eklund
Hans Ekroth
Tomi Flemming
Risto Forsberg
Jussi Fredriksson
Liisa Fredriksson
Kurt Hedborg
Jonas Heikkilä
Perttu Helin
Pirjo Hovi-Hairisto
Heidi Hyytiäinen
Arja Iho
Saara Ilvessalo
Joonas Jormalainen
Arto Kaarma
Theo Kallström
Pia Kauhanen
Samuli Koivulahti
Anni Kulmala
Joanna Kurth
Ville Valter Käldström
Juha Laaksonen
Timo Juhani Laihinen
Jarmo Laivoranta
Liisa Laukkanen
Mona Lenkkeri
Ville Lintunen
Riina Lumme
Tuomo Myllärinen
Teppo Mäenpää
Jakke Mäkelä
Asko Mäki
Marjaana Mäkinen
Anna Mäkipää
Selinä Satu Marketta Nera
Rauni Niinimäki
Sara Nyman
Petri Nyström
Jukka Oksa
Riikka Oksanen
Lauri Ilmari Palmunen
Jyri-Petteri Paloposki
Pekka Peltomäki
Petja Raaska
Eva-Liisa Raekallio
Marjo Raittinen
Niina Ratilainen
Max Rauvola
Ritva.Tellervo Rokka
Ville Roslakka
Mimmi Ruusunen
Jesse Saapunki
Jaana Saarinen
Janne Salakka
Santeri Salonen
Ari-Pekka Savén
Heidi Catherine Sid
Esa Silander
Minna Sumelius
Mikaela Sundqvist
Elena Svahn
Riikka Taina
Juhani Tamminen
Miika Tiainen
Marja Tommola
Mervi Uusitalo-Heikkinen
Outi Vainio
Ville Vaurola
Matti Vikström
Terhi Vörlund-Wallenius
Kaj Wallenius

Myös nämä saattavat kiinnostaa sinua