Raportti: ”Parhaimmillaan monikielisyys ja monipuolinen kulttuurinen osaaminen on mahtava voimavara”

30.01.2021
Tanssikuva

Tanssiesitys Nordic Dialogues -seminaarista Norjassa. Kuva: Maikki Kantola

KULTTUURIPOLITIIKKA | Kulttuuritoimitus julkaisee Opetus- ja kulttuuriministeriön kokoaman ja kulttuuripolitiikkaa, maahanmuuttajia ja kulttuurisen moninaisuuden edistämistä käsitelleentyöryhmän loppuraportin.

Maikki Kantola

Kansainvälinen muuttoliike on muovannut suomalaista yhteiskuntaa ja tehnyt maastamme kulttuurisesti monimuotoisemman. Suomessa asuu ihmisiä, jotka tulevat eri puolilta maailmaa ja edustavat useita kieliryhmiä. Tämä luo haasteita myös taide- ja kulttuurialalle.

Opetus- ja kulttuuriministeriö kokosi vuoden 2019 lopulla työryhmän pohtimaan ulkomaalaistaustaisten taiteilijoiden asemaa Suomessa sekä kulttuurin moninaisuuden toteutumista taide- ja kulttuurikentällä. Kaksikymmentäkolme taide- ja kulttuurialan ammattilaista työsti teemaa vuoden 2020 ajan. Työryhmä järjesti lisäksi työpajoja ja verkkoaivoriihiä, joihin osallistui yli neljäsataa ihmistä.

Taide, kulttuuri ja moninainen Suomi: Kulttuuripolitiikka, maahanmuuttajat ja kulttuurisen moninaisuuden edistämisen -työryhmän loppuraportti on nyt valmis. Se luovutettiin valtiosihteeri Tuomo Puumalalle 20.01.2021.

* *

Opetus- ja kulttuuriministeriön työryhmän raportti esittää linjauksia ja toimenpiteitä taide- ja kulttuurikentälle. Nämä liittyvät kulttuuripolitiikkaan, kulttuurin rahoitukseen, taiteilijoiden ja kulttuurityöntekijöiden ammatilliseen kehittymiseen ja työllistymiseen, kulttuuripalveluiden monipuolistamiseen (myös kotouttamisen resurssina), kulttuurien väliseen vuoropuheluun sekä tilastojen ja tutkimustyön kehittämiseen.

Raportissa nousee esille muun muassa eri kieliryhmien huomioiminen sekä selkokielen käyttämisen tärkeys, rekrytointikäytäntöjen muuttaminen, moninaisuuskoulutuksen järjestäminen, yhdenvertaisuussuunnitelmien laatiminen ja ulkomaalaistaustaisten ihmisten mukaan ottaminen sekä päätöksentekoprosesseihin että toimintaan. Lisäksi tärkeäksi koetaan turvallisten tilojen rakentaminen, erilaiset kohtaamiset ja verkostoituminen, hyvien käytänteiden jakaminen sekä irrottautuminen syrjivistä ja rodullistavista käytänteistä.

Linjauksia ja toimenpiteitä

Raportin linjaukset ja toimenpiteet koskevat taiteen ja kulttuurin eri osa-alueita aina kulttuuripoliittisten strategioiden tekemisestä itse kentällä tehtävään työhön. Teemaa tarkasteltiin sekä taidetta ja kulttuuria opiskelevien että jo alalla olevien ulkomaalaistaustaisten työllistymisen, maahanmuuttajien ja kantaväestön taide- ja kulttuuriharrastamisen, kulttuurien välisen vuoropuhelun ja kohtaamisen sekä kulttuurin moninaisuuden kunnioittamisen kautta.

Poliittisella tasolla tämä tarkoittaa muun muassa, että taiteen rahoituksen on kehityttävä yhteiskunnan kulttuurisen moninaisuuden myötä. Väestörakenteen muutosten pitää näkyä ja vaikuttaa läpileikkaavasti rahoitusjärjestelmissä, sekä taidetoimijoiden julkisessa rahoituksessa että taiteen valtionavustuksissa. Väestön moninaistuminen on huomioitava myös kaikessa taide- ja kulttuuripoliittisessa suunnittelussa ja päätöksenteossa. Tämä tarkoittaa maahanmuuttajien ottamista mukaan päätöksentekoelimiin sekä toimintaan. Tätä kautta taataan kaikille myös yhdenvertaisempi mahdollisuus osallistua taide- ja kulttuurielämään.

Tanssijat 02

Kuva: Maikki Kantola

Linjauksissa esitetään toimenpiteitä myös taide- ja kulttuurikentälle. Taide- ja kulttuuriorganisaatioiden on oltava tarkkoja syrjivien rakenteiden tunnistamisessa ja rekrytointikäytännöissä sekä tunnustaa niiden eriasteinen olemassaolo omassa toiminnassaan. Tämän jälkeen näitä käytäntöjä pitää poistaa aktiivisesti. Toimijoiden täytyy myös tietoisesti monipuolistaa tuottamiaan sisältöjä sekä välittää eri kulttuuriperinnöistä ja esteettisistä käsityksistä nousevia sisältöjä.

Tähän tavoitteeseen päästään esimerkiksi käyttämällä ohjelmistosuunnittelussa moninaisuusagentteja ja rekrytoimalla maahanmuuttajataustaisia alan osaajia. Näin luodaan myös edellytyksiä ulkomaalaistaustaisille taiteen ja kulttuurin ammattilaisille Suomessa työskentelemiseen ja uralla etenemiseen. Lisäksi on tärkeää tukea ammatillisten verkostojen syntymistä ja tarjota muita mahdollisuuksia parantaa työllistymistä edistäviä tietoja ja taitoja.

Suomen ja ruotsin kielen osaaminen ja opinnot ovat tärkeitä, mutta samalla tarvitaan myös ymmärrystä monikielisyyden merkityksestä ja mahdollisuuksista työyhteisössä kuin myös taide- ja kulttuuritarjonnan käyttäjien näkökulmasta. Ulkomaalaistaustaisten osallistuminen taide- ja kulttuuripalveluihin on vähäisempää kantaväestöön verrattuna. Selkokielen, yleiskielen ja eri kieliversioiden käyttö taide- ja kulttuurilaitosten, festivaalien ja kulttuuritapahtumien suunnittelutyössä, viestinnässä ja toiminnassa parantaa saavutettavuutta ja madaltaa osallistumisen kynnystä.

* *

Taiteen ja kulttuurin merkitystä on tarkasteltava ja niiden mahdollisuuksia hyödynnettävä maahanmuuttajien kotouttamisessa. Tärkeää on myös vahvistaa kulttuurien välistä vuoropuhelua, kulttuurin moninaisuuden ymmärtämistä ja rasismin kitkemistä.

Ulkomaalaistaustaiset taiteilijat ja kulttuurialan osaajat on otettava aktiivisesti mukaan toiminnan suunnitteluun ja toteuttamiseen. Kulttuurin moninaisuutta edistävään toimintaan tarvitaan myös tiloja. Nämä tilat ja tilaisuudet on luotava turvallisiksi. Kaikkia kävijöitä ja käyttäjiä on kohdeltava yhdenvertaisesti ja tasa-arvoisesti.

Kulttuurin moninaisuuden vahvistaminen sekä monikielisyys suomalaisessa kulttuuripolitiikassa ja taide- ja kulttuurielämässä edellyttää lisää tutkimuksia ja selvityksiä. Se vaatii myös olemassa olevien tietojen parempaa hyödyntämistä ja uusien tiedonhankintavälineiden kehittämistä.

Parhaimmillaan monikielisyys ja monipuolinen kulttuurinen osaaminen on mahtava voimavara. Taide ja kulttuuri kuuluu meille kaikille joko mahdollisena työllistäjänä tai elämysten ja kokemusten antajana.

Kulttuurinen moninaisuus pitää ottaa huomioon kulttuuripoliittisissa päätöksissä sekä rahoituksen ja koulutuksen järjestämisessä. Kulttuuri- ja taideinstituutioiden on syytä tarkastella rekrytointejaan ja tarjoamiaan sisältöjä. Lisäksi jokaisen meistä on hyvä laajentaa ajatuksiamme ja toimintojamme, jotta taide- ja kulttuurikenttä avartuisi mahdollisimman yhdenvertaiseksi ja saavutettavaksi.

Kirjoittaja on Taiteen edistämiskeskuksen kulttuurisen moninaisuuden läänintaiteilija ja yksi OKM:n työryhmän jäsenistä.

* *

Taide, kulttuuri ja moninainen Suomi – Kulttuuripolitiikka, maahanmuuttajat ja kulttuurisen moninaisuuden edistäminen -työryhmän loppuraportti on ladattavissa suomeksi ja englanniksi.

Myös nämä saattavat kiinnostaa sinua